Direct naar inhoud

ANBI-informatie

Vind hier de ANBI-informatie van International Film Festival Rotterdam.

Naam

Stichting International Film Festival Rotterdam

RSIN

006809911

Fiscaal nummer: NL.00.68.09.911.B01
Kamer van Koophandelnummer: 41128382

Bestuurssamenstelling

Stichting International Film Festival Rotterdam wordt bestuurd door de Directie die bestaat uit twee personen:

De directie opereert als een team met gedeelde verantwoordelijkheden en is als geheel verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering van de organisatie. Deze staat beschreven in het directiereglement.

De Stichting heeft een Raad van Toezicht die tot taak heeft om toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden organisatie. De Raad van Toezicht staat de Directie met advies terzijde:

Beloningsbeleid

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

De werknemers van Stichting International Film Festival Rotterdam vallen niet onder een CAO. De stichting heeft een arbeidsvoorwaardenreglement en salarishuis opgesteld.

Beleidsplannen en financiële verslagen