Direct naar inhoud
30 Jan – 9 Feb 2025

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de toelichting op de algemene voorwaarden die gelden voor alle producten van International Film Festival Rotterdam.

artikel 1: begripsomschrijving 
artikel 2: betaalwijzen 
artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst 
artikel 4: filmvouchers 
artikel 5: tickets 
artikel 6: Tiger Member en Tiger Member Supreme lidmaatschap
artikel 7: aansprakelijkheid 
artikel 8: intellectuele eigendomsrechten 
artikel 9: gedragsregels International Film Festival Rotterdam/ locaties 
artikel 10: aanvullende bepalingen

Artikel 1: begripsomschrijving

1.1.

In de onderhavige algemene voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:
a. algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van International Film Festival Rotterdam;
b. cliënt: de partij welke met International Film Festival Rotterdam een Overeenkomst aangaat;
c. evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling van artistieke aard wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een filmvoorstelling, expositie of live Event;
d. locatie: de plaats waar het evenement gehouden wordt;
e. organisator: de partij welke verantwoordelijk is voor de productie en/ of organisatie van het evenement;
f. overeenkomst: de overeenkomst tussen International Film Festival Rotterdam en u als de cliënt tot koop en aflevering van één van de producten van International Film Festival Rotterdam;
g. partijen: de aanduiding van u als de cliënt en International Film Festival Rotterdam gezamenlijk;
h. International Film Festival Rotterdam: International Film Festival Rotterdam, de partij welke u als de cliënt een overeenkomst mee aangaat;
i. transactienummer: uniek nummer, gekoppeld aan een specifieke aanschaf van de cliënt
j. producten: alle producten die International Film Festival Rotterdam aanbiedt, waaronder tickets, alle Merchandise-artikelen en abonnementen;
k. ticket: het toegangsbewijs tot een evenement;
l. filmvoucher de bon van International Film Festival Rotterdam voor speciale aanbiedingen welke aan relaties/partners wordt gegeven waarmee een ticket kan worden aangeschaft voor International Film Festival Rotterdam. Een en ander conform de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden;
m. actiecodes: een actiecode kan op de website worden ingevoerd bij de aanschaf van een ticket van een filmvoorstelling van International Film Festival Rotterdam. Het restbedrag dient direct door de cliënt bijbetaald te worden. Een en ander conform de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.

1.2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal onderdeel uit van iedere aankoop van producten, welke de cliënt plaatst bij International Film Festival Rotterdam en op de daaruit voortvloeiende overeenkomst.

1.3.

Op de overeenkomst zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige algemene voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige algemene voorwaarden. Afschrift van de algemene voorwaarden van de houders van de locaties zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties verkrijgbaar.

Artikel 2: betaalwijzen

De volgende betaalwijzen zijn mogelijk: 
a. Bij aankoop via de website van International Film Festival Rotterdam: Creditcard (Mastercard, Visa en American Express), iDEAL en automatische incasso;
b. Per pintransactie bij festival servicepunt. Indien de producten aan de kassa worden betaald, zullen de producten niet vooraf door International Film Festival Rotterdam worden toegezonden.

Artikel 3: totstandkoming van de overeenkomst

3.1.

Wijze van totstandkoming van de overeenkomst bij betaling middels Creditcard, iDEAL of automatische incasso:
a. Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra International Film Festival Rotterdam (autorisatie van) de betaling door cliënt heeft ontvangen;
b. Is de overeenkomst via de website van International Film Festival Rotterdam tot stand gekomen, dan wordt de overeenkomst per omgaande via e-mail aan de cliënt bevestigd. 

3.2.

Het is niet mogelijk om ten aanzien van de definitief tot stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen of deze te annuleren c.q. te ontbinden.

Artikel 4: filmvouchers

4.1.

Indien de cliënt met betrekking tot zijn tickets wenst te betalen met een filmvoucher, dan kan de aankoop via de website (middels de code die je hebt ontvangen)plaatsvinden. Het eventuele restbedrag dient direct door de cliënt bijbetaald te worden.

4.2.

Cliënt is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de verzending en ontvangst van de filmvouchers door International Film Festival Rotterdam. International Film Festival Rotterdam accepteert geen enkele aansprakelijkheid in geval de filmvouchers zoekraken.

4.3.

Filmvouchers zijn nimmer inwisselbaar voor geld, ook niet in geval van faillissement van International Film Festival Rotterdam.

Artikel 5: tickets

5.1.

De door International Film Festival Rotterdam geleverde tickets zijn en blijven eigendom van International Film Festival Rotterdam en worden door International Film Festival Rotterdam aan de cliënt geleverd onder de voorwaarden dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van International Film Festival Rotterdam nimmer is toegestaan:
a. de tickets door te verkopen aan derden dan wel de tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken. Wel faciliteert IFFR ticketruil specifiek voor de Volkskrantdag via http://www.iffr.dds.nl/volkskrantdag/;
b. De tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te refereren aan de tickets.

5.2.

International Film Festival Rotterdam behoudt zich te allen tijde het recht voor om reserveringen te weigeren van klanten waarvan het vermoeden bestaat, danwel is gebleken dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan bovenstaand verbod.

5.3.

International Film Festival Rotterdam behoudt zich het recht voor om, in het geval er bij evenementen een maximum is gesteld aan het aantal te reserveren tickets, reserveringen die dit maximum te boven gaan, ongedaan te maken voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.

Artikel 6: Tiger Member en Tiger Member Supreme lidmaatschap

6.1.

a. De duur van het lidmaatschap van Tiger Member, en Tiger Member Supreme loopt van 1 december tot 1 december het volgend kalenderjaar;
b. Op geen enkele wijze kan afgeweken worden van de in artikel 6.1.a bepaalde looptijd en de daarbij behorende lidmaatschapsprijs;
c. Dit abonnement wordt aangegaan tot wederopzegging. Opzegging kan geschieden middels een mail aan [email protected];
d. International Film Festival Rotterdam behoudt zich het recht voor bepaalde onderdelen van dit lidmaatschap eenzijdig te wijzigen.

Artikel 7: aansprakelijkheid

7.1.

Indien en voorzover het evenement door de organisator dan wel de houder van de locatie wordt geannuleerd, zal International Film Festival Rotterdam aan de cliënt nooit meer vergoeden dan de ticketprijs of de abonnementsgelden, voor zover aantoonbaar aan International Film Festival Rotterdam voldaan. Niet vergoed worden eventuele extra kosten welke cliënt heeft betaald voor de diensten van International Film Festival Rotterdam. International Film Festival Rotterdam aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

7.2.

International Film Festival Rotterdam kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het evenement of de locatie.

7.3.

Indien en voorzover International Film Festival Rotterdam tengevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de cliënt kan voldoen, zal de overeenkomst zijn ontbonden, zonder dat enige partij daaraan enig recht tot schadevergoeding kan ontlenen.

7.4.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, terreurdreiging, oorlogsgevaar en oproer, epidemieën, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van één of meer leden van het Koninklijk Huis, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur- en apparatuurbesturingssystemen, stremming/staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer van International Film Festival Rotterdam verlangd kan worden.

7.5.

International Film Festival Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies van de producten of (een deel van) festivalbonnen door de cliënt door welke oorzaak dan ook.

7.6.

International Film Festival Rotterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van producten die niet plaatsvinden bij International Film Festival Rotterdam, noch voor overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de cliënt, niet geheel worden afgewikkeld door International Film Festival Rotterdam en waarbij een derde al dan niet rechtstreeks betrokken is.

Artikel 8: intellectuele eigendomsrechten

8.1.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van International Film Festival Rotterdam alsmede met betrekking tot de door International Film Festival Rotterdam gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij International Film Festival Rotterdam. Het is de cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van International Film Festival Rotterdam.

8.2.

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende evenement of bij de houder van de locatie. Het is de cliënt niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/ of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Artikel 9: gedragsregels International Film Festival Rotterdam / locaties

9.1.

De cliënt zal zich dienen te houden aan de Gedragscode van IFFR  en aan de houder van de locaties geldende gedragsregels met betrekking tot het evenement waarvoor International Film Festival Rotterdam de producten levert. Een aantal van de belangrijkste regels wordt hieronder genoemd:
a. Het is verboden om foto-, film-, geluids- en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar de locatie en tevens is het verboden om ook daadwerkelijk opnames te maken van films, video, en ander auteursrechtelijk beschermd werk. Evenmin zal het de cliënt zijn toegestaan tijdens voorstellingen een mobiele telefoon ingeschakeld te hebben. Indien en voorzover dergelijke apparatuur desondanks wordt aangetroffen behoudt International Film Festival Rotterdam danwel de houder van de locatie zich te allen tijde het recht voor om voornoemde apparatuur in beslag te nemen;
b. Het is verboden om voedsel, drank, glaswerk, (plastic) flessen, blik, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar een evenement en/of de locatie; de organisator en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om de bezoeker van het evenement bij het betreden van de locatie te fouilleren. De organisator en de houder van de locatie behouden zich het recht voor om bezoekers die geen medewerking willen verlenen aan voornoemde fouillering de toegang tot de locatie te weigeren;
c. International Film Festival Rotterdam en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om vanwege hun moverende redenen de bezoekers van het evenement de toegang tot de locatie te weigeren indien en voorzover zou blijken dat het ticket niet is verkregen via International Film Festival Rotterdam of via andere door International Film Festival Rotterdam geautoriseerde (voor)verkoopadressen;
d. International Film Festival Rotterdam en de houder van de locatie behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het evenement arriveren de toegang tot de locatie te ontzeggen;
e. International Film Festival Rotterdam, de houder van de locatie en de samenwerkende partners behouden zich te allen tijde het recht voor om van het evenement beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De cliënt verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen;
f. Wanneer je je in of in de omgeving van een festivallocatie bevindt, is het mogelijk dat je gefotografeerd of gefilmd wordt door IFFR of externe partijen met publicatie en verspreiding tot gevolg.

Artikel 10: aanvullende bepalingen

10.1.

Indien enig artikel in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven de algemene voorwaarden van de overeenkomst voor het overige in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoelingen die partijen met de overeenkomst en de onderhavige algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert.

10.2.

Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden.

10.3.

Eventuele klachten van cliënten naar aanleiding van de door International Film Festival Rotterdam geleverde diensten dienen schriftelijk gemeld te worden aan de afdeling klantenservice van International Film Festival Rotterdam ([email protected]), welke zorg draagt voor de afhandeling binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na ontvangst van de klacht niet zal overschrijden.

10.4.

Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden mochten ontstaan, worden naar Nederlands recht afgedaan en zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.