Kudō KankurōFilmography

Boku no mahô tsukai (2003, TV Series), Mayonaka no Yaji-san Kita-san/Yaji and Kita - The Midnight Pilgrims (2005), Shonen merikensakku/Brass Knuckle Boys (2008), Chûgakusei Maruyama/Maruyama, the Middle Schooler (2013), Wakaku shite shinu/Too Young to Die! (2016)