Liu Bingjian

The first two features by Liu Binjian (1963, Anhui, China) Yanchuang and NanNan NuNu, were banned by the Chinese authorities, but were successful at international film festivals. NanNan NuNu won the Fipresci Prize at the 52nd Locarno Film Festival.

Filmography

Yanchuang/Inkstone (1996), NanNan NuNu/Men & Women (1999), Ku qi de nü ren/Cry Woman (2002)