Stanley Kwan

Stanley Kwan (1957, Hong Kong) studied communications, worked for television and later as assistant to film directors. In 1985 he made his first feature Women.

Filmography

Nuren xin/Women (1985), Dixia qing/Love Unto Waste (1986), Yanzhi kou/Rouge (1988), Ren zai niu-yue/Full Moon in New York (1989), Ruan Lingyu/Centre Stage (1991), Liang ge nuren, yi ge liang, yi ge n'liang/Too Happy for Words (1992, short), Yi shi ren liang zimei (1993, short), Hong meigui bai meigui/Red Rose, White Rose (1995), Nan sheng nu xiang/Yang + Yin: Gender in Chinese Cinema (1996), Yue kuai le, yue duo luo/Hold You Tight (1998), You shi tiaowu/The Island Tales (1999), Lan Yu/Beijing Story (2001)