Direct naar inhoud
30 Jan – 9 Feb 2025

Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door International Film Festival Rotterdam (hierna: ‘IFFR’). Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de IFFR-website. Door het gebruik van de IFFR-website aanvaardt de bezoeker van de website (hierna: ‘Gebruiker’) deze voorwaarden.

Gebruik 

De Gebruiker mag de website en de informatie, gegevens, programmatuur, diensten en overige content die IFFR en derden op de website van IFFR aanbieden (hierna gezamenlijk: ‘Content’) uitsluitend raadplegen en gebruiken voor informatieve doeleinden. Het is niet toegestaan de website en de Content te gebruiken op een manier die andere internetgebruikers of IFFR zou kunnen schaden of die het goede functioneren van de website of de Content zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door omzeiling van de beveiligingsmaatregelen van onderdelen van de website gebruik te maken die niet publiekelijk toegankelijk zijn.

Juistheid en volledigheid 

Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de Content juist en volledig is op het moment waarop de Gebruiker deze raadpleegt of dat de Content na verloop van tijd nog steeds juist en volledig is. Ook kunnen aan de Content geen rechten en plichten worden ontleend.

IFFR is niet aansprakelijk voor (a) schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden of niet-beschikbaarheid van de Content; (b) schade als gevolg van het gebruik van de Content; en /of (c) schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door IFFR of door de gebruiker aan IFFR via de IFFR-website of anderszins langs elektronische weg.

Beschikbaarheid 

IFFR spant zich in om haar website en de Content zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van haar website en/of (delen) van de Content.

Hyperlinks 

Hyperlinks op de IFFR-website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan IFFR. IFFR biedt geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de Content op dergelijke websites en/of servers.

Intellectuele eigendomsrechten 

De Intellectuele eigendomsrechten op de website en de verschillende elementen van de Content, waaronder mede begrepen de teksten, foto’s, woordmerken, beeldmerken, foto’s en de grafische vormgeving van de website, berusten bij IFFR en/of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IFFR is het niet toegestaan om de Content te verveelvoudigen of openbaar te maken tenzij dat technisch noodzakelijk is om de website en de Content te kunnen raadplegen en gebruiken overeenkomstig deze voorwaarden.

IFFR behoudt zich het recht voor zich te verzetten tegen het aanbrengen van links naar haar website, in het bijzonder naar andere onderdelen van de website dan de hoofdpagina (deep links) en links waarvan de internetgebruikers de IFFR-website te zien krijgen in een frame van een andere pagina (framed links).

Door u verstrekte informatie 

IFFR garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Gebruiker stemt ermee in dat IFFR de informatie die de Gebruiker aan IFFR stuurt vrijelijk kan gebruiken en Gebruiker staat ervoor in dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden. Door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze Privacy Statement.

IFFR behoudt zich het recht voor om de door u aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen van de website, indien aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van IFFR.

Wijzigingen 

IFFR behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de inhoud van haar website en deze Gebruiksvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk aan te passen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de IFFR-website is Nederlands recht van toepassing. Geschillen welke betrekking hebben op deze voorwaarden en/of het gebruik van de IFFR-website worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.