Xing Jian

Xing Jian at IFFR

Filmography

Dong/Seven Days (2015), Dong qu dong you lai/Winter After Winter (2019)


Xing Jian at IFFR

The films by this director at IFFR