Hou Zhibin

Hou Zhibin at IFFR

HOU Zhibin (1981, Shanxi) was educated at the Film & TV College of Tianjin University.


Hou Zhibin at IFFR

The films by this director at IFFR